بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان

بیست و دومین  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور گروه صنعتی ایران دریچه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  درمکان دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران