ظرفیت هوادهی

ظرفیت هوادهی دریچه یک پارامتر کمی است که میزان گذر حجمی هوا در واحد زمان را نشان می دهد. میزان هوای عبوری از دریچه علاوه بر ابعاد و طراحی دریچه به سرعت هوای عبوری از آن نیز وابسته است. وقتی در مورد سرعت هوای خروجی از دریچه صحبت می شود، باید به این نکته توجه داشت که یکی از شاخص های مهم در آسایش حرارتی افراد موضوع سرعت برخورد هوا روی پوست است. بنابراین باید توجه داشت که سرعت هوای خروجی دریچه نمی تواند از یک مقدار معینی تجاوز کند. ضمن اینکه سرعت بالای هوا منجر به افزایش شدت صدا در سیستم هوا رسانی می‌شود و به نوعی شاخص های آسایشی  فضا را تحت الشعاع قرار می دهد

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.